VERKOSTOTOIMINTA

Verkoston käsite on innostanut eri tieteenalojen tutkijoita vuoropuheluun keskenään. Ilmiöiden tutkimista verkkoina ja verkkoutumisprosesseina on esitetty uudeksi paradigmaksi muun muassa liiketoimintatieteiden alalla. Vaikutteita on omaksuttu aluetieteistä, sosiaalitieteistä ja systeemiteorioista esimerkiksi tietojenkäsittelytieteiden sekä teoreettisen fysiikan aloilta. Myös kognitiotieteellisissä ja ontologisissa näkökulmissa käsitellään verkostoajattelua. Liiketoiminnan alalla painottuu verkostotoiminnan näkökulma. Verkosto nähdään pääasiassa yritysten välisen yhteistyön ja liittoutumisen muotona.

Väitöskirjan tiivistelmä

Raatikainen, Ilkka (1992). Alihankintaverkostojen kehittäminen pohjoissavolaisessa metalliteollisuudessa. Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 1. 1992 ISBN 951-780-580-2 ISSN 1235-0494. TILAUKSET: ilkka.raatikainen(ä) desnetti.fi tai puhelimitse 040 553 2720.

Työssä tarkastellaan teollista alihankintatoimintaa kilpailu- ja verkostoteoreettisista lähtökohdista. Tavoitteena on esittää malleja teollisen alihankintatoiminnan kehittämiseksi. Konstruktiona esitetään kolmiportainen alihankinnan tarkastelukehys, joka muodostuu alihankintayrityksen tasosta, verkostotasosta ja kilpailuympäristön tasosta.

Alihankkija voi osoittaa hyödyllisyytensä alihankintaketjun lenkkinä pystymällä tuottamaan riittävästi lisäarvoa yhteiseen loppu tuotteeseen. Silloin alihankintasuhde voi kehittyä pitkäaikaiseksi molemmille osapuolille hyötyä tuottavaksi yhteistyöksi. Tuottavista kumppanuussuhteista muodostuu nykyaikainen alihankintaverkko.

Kilpailuympäristön suunnasta verkostumisen problematiikkaa lähestyttiin Ylä-Savon alihankintatutkimuksessa ja alihankintaasiamiesprojektissa. Alihankinta-asiamies auttoi saamaan ensikontakteja ja synnyttämään kahdenvälisiä sidoksia samalla seudulla tai samassa kilpailuympäristössä toimivien yritysten välille. Ylä-Savon alihankintayrittäjäkurssin avulla koeteltiin verkostumisen mahdollisuuksia alihankintayritysten näkökulmasta. Yrittäjäkurssi auttoi muodostamaan yhteistoimintaverkon, joka tukee osallistujien vastavuoroista kehittymistä yhteisen oppimisen avulla. Viimeisenä hanke-esimerkkinä tarkastellun Kuopion seudun metalliteollisuuden muodostaman alihankintaverkon kehittämiskeinoiksi valikoituivat ajankohtaiset yhteishankkeet, joiden avulla voitiin lisätä jo olemassa olevan verkon hyötyä jäsenilleen.

Alihankintayrityksen tasolla olennaista on joustavuuden ja oppimisvalmiuden avulla selviytyminen nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. Se vaatii johtamistaitojen osaamista, johtamisen laatutietoisuutta. Alihankintaverkon tasolla olennaista on vastavuoroinen yhteistyö. Se vaatii koko henkilöstön laatutietoisuutta, oppimisvalmiutta ja yhteistyövalmiutta yli organisaatiorajojen. Kilpailu käydään lopputuotteen markkinoilla, jossa olennaista on asiakkaan kokema arvo. Suoriutuminen perustuu kokonaisvaltaisen laatutietoisesti kehitettyyn tuotteeseen.

Nykyaikaisessa verkostotaloudessa menestyvät ne, jotka oivaltavat vastavuoroisen yhteistyökyvyn pitkän aikavälin kilpailukyvyn edellytykseksi. Tutkielman sanoma tiivistyy ajatukseen, joka kehottaa siirtämään visioinnin suuntaa kilpailukeskeisestä vastustajia korostavasta lähestymisestä enemmän yhteistyökeskeiseen, kumppanuutta korostavaan suuntaan eli “kamppailusta kumppanuuteen”. Verkossa ei tavoitella voittoa vaan tasapeliä.

Yleinen kymmenluokittelu UDK: 658.512.3, 334.752

Yleinen suomalainen asiasanasto: alihankinta, Savo, metalliteollisuus, yhteistyö, yritystoiminta, johtaminen, liiketalous, pienet ja keskisuuret yritykset

The Development of Subcontract Networks in the Metal Industry in Northern Savo

Raatikainen, Ilkka. Kuopio University Publications E. Social Sciences 1. Academic dissertation thesis.

This study uses the network approach to investigate industrial subcontract networks with the aim of producing models for improving the efficiency of subcontracting.

The competitive approach views the main duty of the subcontractor as being to maximize his own profit. The network approach, on the other hand, regards maximizing profit for the subcontracting network as a whole as being the main goal.

The areas of examination were the competition environment, the subcontract network and individual subcontracting enterprises. A local subcontracting agent was designated and he helped the subcontractors to become acquainted with each other and to develop new relationships among them. A course for new subcontract entrepreneurs was arranged, and one important result of this was that the web of contacts between them was considerably expanded. The network helped the actors to develop together. Joint undertakings proved an useful means to raise the value of the network for the actors.

Flexibility and a readiness to learn more are essential for any subcontracting enterprise which wants to cope with the rapidly changing and turbulent business environment. It requires quality-conscious leadership. Contacts beyound the limits of individual organizations and quality-conscious personnel are also needed. The place for competition is not in the network itself but in the markets for the final product. Success is based on overall quality-consciousness at each step in developing the product.

Those who recognize that competitiveness in the long term is dependent on the ability to cooperate will be successful in the modern network society. The main conclusion to be drawn from this study is that an approach based on partnership is better than one based on competition.

Universal Decimal Classification: 658.512.3, 334.752

ABI/INFORM: subcontracts, networks, cooperation, small business, industry, management, entrepreneurs